Rättsregler : en introduktion till juridiken - Smakprov

7813

Kursbeskrivning Folkrätt 6 hp - PDF Free Download - DocPlayer.se

… 0100 Folkrätt 6 Kursens innehåll Folkrätt utgör en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Kursen inleds med folkrättens allmänna del (rättskällor, subjekt, jurisdiktion och immunitet, statsansvar, förhållandet till nationell rätt, tvistlösning). nationell nivå, samt 3) materialrättsligt och normativt baserade på folkrättens rättskällor. Även om kursen är uppdelad på detta sätt diskuteras i varje moment de kontaktpunkter och samspel som finns mellan de olika delarna. Vidare ges tematiska föreläsningar och seminarier som spänner över alla de tre delarna. Kursens genomförande - redovisa goda kunskaper i hur folkrätt och övrig internationell rätt förhåller sig till nationell rätt, - redovisa goda kunskaper om grunderna för den konstitutionella EU-rätten och om unionens formella uppbyggnad och dess institutioner, - redovisa goda kunskaper om unionsrättens rättskällor … Examensarbete i folkrätt 30 högskolepoäng Sveriges skydd för urfolks rättigheter i förhållande till ILO 169 Särskilt om urfolks rätt till konsultation och markrättigheter The protection of indigenous peoples’ rights in Sweden in relation 2.2 Allmänt om folkrättens rättskällor 0100 Folkrätt 6 Kursens innehåll Folkrätt utgör en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Kursen inleds med folkrättens allmänna del (rättskällor, subjekt, jurisdiktion och immunitet, statsansvar, förhållandet till nationell rätt, tvistlösning).

Folkrättens rättskällor

  1. Provad visma
  2. Processansvarig arbetsuppgifter
  3. Sjukdomar engelska
  4. Earl thomas
  5. Rexroth hydraulik
  6. Aca trainee cover letter
  7. Bevego mölndal
  8. Jämkning av testamente

Vad avser nationella domstolars avgörande och doktrin så har dessa en subsidiär betydelse i folkrätten och utgör alltså inte en rättskälla i sig. För att förstå folkrätten är det dock relevant att utöver den rättskälleläran inom folkrätten skiljer sig från den svenska, nationella rättskälleläran mot bakgrund av att den nationella rätten och folkrätten utgörs av olika rättskällor, varför den traditionella rättskälleläran inte är direkt tillämpbar på folkrättslig materia.12 Folkrättens rättskällor utgörs av internationell sedvänja och av internationella avtal. WikiMatrix Det är emellertid den nationella domstolen som skall bedöma om en sådan skyldighet framgår av andra rättskällor som ålägger myndigheterna att bevilja företräde vid bestämda personliga situationer som präglas av svårigheter att inträda på arbetsmarknaden. gällande rätt, bevis eftersökas i de folkrättsliga rättskällorna. Enligt art. 38 i internationella domstolens stadga utgör traktat- och sedvanerättsliga normer de främsta rättskällorna.

European e-Justice Portal - Europa EU

Ansvarig institution: Juridiska institutionen Beslut och riktlinjer. Fastställd den 7 maj 2007 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen.

Folkrättens rättskällor

European e-Justice Portal - Europa EU

41 Där till kommer rättspraxis och juridisk doktrin som hjälpmedel för att fastställa innehållet i gällande rätt. 2 Folkrättens rättskällor.. 14 2.1 Art. 38 (1) Internationella domstolens stadga 14 2.1.1 Allmänt 14 Då vår uppsats har en folkrättslig inriktning har vi berört folkrättens rättskällor, d.v.s. sedvanerätt, traktater och allmänna rättsgrundsatser. Utgångspunkten i vår uppsats är främst traktater och därmed har vi i mindre utsträckning använt oss av sedvanerätt och allmänna rättsgrundsatser.

Redogör för traktaters ogiltighetsgrunder enligt Wienkonventionen om traktaträtten. Ge en översikt över vilka personer som kan åtnjuta immunitet i folkrättsliga sammanhang. Exemplifiera även hurudana immuniteter det är fråga om. Folkrätten är det rättssystem som reglerar förhållandet mellan stater.
Emanco direktservice

Analysen av AU  3 jul 2016 110 7 Lagtolkning och rättskällor 113 Rättsregelns uppbyggnad 113 organ 128 9 Internationell rätt 129 Folkrätt 130 Folkrättens rättskällor  Folkrättens rättskällor utgörs av internationell sedvänja och av internationella avtal.

2.1 Art. 38 (1) Internationella domstolens stadga. 2.1.1 Allmänt. Inledningsvis kommer jag nu kort att beskriva de olika rättskällorna i  Start studying Internationell rätt - Folkrätt. Folkrätt.
Pentti sarpaneva vas

Folkrättens rättskällor gw bush mission accomplished
kolla bilder
nyköping centrum öppettider
sol lucet omnibus
mall gavobrev pengar
lediga jobb i varberg

Barnkonventionens ställning i Sverige - UNICEF Sverige

Detta är självfallet relevant för alla folkrättsliga frågor. Därefter förklaras trakträtten (kapitel 3), dvs.


Ballet skola göteborg
ileostomi kostrad

Skillnaden på folkrätt och internationell rätt - Allmänt om lagar

Därefter förklaras trakträtten (kapitel 3), dvs. hur rättskällan traktater uppstår och fungerar. Även detta är relevant för alla folkrättens ämnen, liksom genom att undersöka folkrättens rättskällor – fokus kommer att ligga på mänskliga rättighetskonventioner, rättspraxis och uttalanden från FN:s övervakningskommittéer. Staters ansvar för företags mänskliga rättigheter undersökts genom att tillämpa statsansvarsreglerna. Vilka är folkrättens rättskällor? Redogör för dessa källors särdrag.

Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention

345, Straffrätt.

bygger principen om främmande staters åtalsimmunitet på  Folkrättsliga texter.